Onlineshop für Liebhaber antiquarischer Bücher

Startseite

Vrtulníky

Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar. Stöbern Sie einfach mal in unserem Buch-Angebot.
weitere Bilder:

Hubschrauber

in tschechischer Sprache

"Jsme současníky vědeckotechnické revoluce, která mění materiální podstatu našeho bytí. Tato revoluce zasahuje do všech oblastí lidské činnosti, působí změny ve všech jejích sférách. Nevyhýbá se ani vojenství a od základů mění současnou armádu a názory na soudobý boj. Hovoříme-li o vědeckotechnické revoluci ve vojenství, máme nejčastěji na mysli jadernou energii a raketové motory. Je nepochybné, že objev každého nového energetického zdroje nebo nového typu motoru vždy vytvářel a stále vytváří hlavní směr technického pokroku. V rozhodující fázi každý takový objev znamenal novou kvalitu, vývojový skok, revoluci. Avšak bylo by omylem zužovat problém vědeckotechnické revoluce ve vojenství jen na tyto faktory. Je to problém daleko širší.

Za příklad kvalitativního technického skoku se může považovat i vrtulník. Objevil se nový létající stroj, odlišná, nová, originální kvalita, která má řadu zcela rozdílných znaků od klasického letadla. Jeho hlavní předností je schopnost viset v libovolné výšce nad terénem a možnost svislého vzletu a přistání, a to na ploše o něco málo větší než je průměr nosného rotoru. Může tedy plnit úkoly, které nejsou s to zajistit automobil na pevnině, loď na vodní hladině a letoun ve vzdušném prostoru. Přitom je ve většině případů méně zranitelný, neboť se pohybuje v přízemních výškách a chráněn přírodními překážkami kopíruje reliéf terénu. Proto použiti vrtulníku jak pro účely civilní, tak pro cíle vojenské nachází stále širší uplatnění. Úlohu vrtulníku ve všech oblastech lidské činnosti v nejbližší budoucnosti lze těžko docenit. Odtud pramení ohromný zájem o tuto techniku v současné době na celém světě.

Všestrannost použití vrtulníku lze nejstručněji vyjádřit slovy — ke všemu. V porovnání s jinými pohyblivými prostředky lze vymezit hranice možností vrtulníku takto — vrtulník se začíná uplatňovat tam, kde nestačí schopnosti pozemních nebo námořních mobilních prostředků a končí tam, kde klasický letoun převyšuje možnosti vrtulníku vyšší letovou rychlostí, větším doletem a hospodárností. Dnes už by bylo velmi těžké obejít se bez vrtulníků a vyplnit tak vzniklou mezeru v současné moderní technice transportních prostředků, zejména mezi mobilním prostředkem pohybujícím se po zemi nebo na hladině a dopravním letounem, jiným způsobem. Specifické pro vrtulník je právě to, že nemůže být nahrazen žádným jiným prostředkem.

Samozřejmě se nelze domnívat, že vrtulník může dělat zázraky. Je však jedním z rozhodujících prostředků, jak dosáhnout maximální pohyblivosti v soudobé válce nebo nejvyšší možné hospodárnosti při plnění různých úkolů v národním hospodářství. Podle názorů zahraničních odborníků není armáda v soudobém boji schopna dosáhnout maximální pohyblivosti, budeli se pohybovat pouze po souši a po vodě. Stále více se stává rozhodující využití vzdušného prostoru a v souvislosti s tím tzv. vzdušná mobilnost ..."

 • Letadlo s rotujícími Křidly
 • Minulost a současnost Vrtulníku
 • Vrtulník v boji
 • Pod civilní imatrikulací
 • Závěr
 • Přehled nejpoužívanějších typů vrtulníků
 • Přehled technických dat vrtulníků
 • Tabulka rekordů
 • Literatura
 • Rejstřík

(automatische Google-Übersetzung):

Wir sind Zeitgenossen der wissenschaftlichen Revolution, die die physikalische Natur unseres Seins ändert. Diese Revolution betrifft alle Bereiche der menschlichen Tätigkeit kann Veränderungen in allen ihren Sphären führen. Hat nicht umhin, die militärischen und grundlegend ändern aktuellen militärischen und Meinungen über zeitgenössische Kriegführung. Talking about Revolution in Military Science, meinen wir meist Atom-und Raketentriebwerke. Es besteht kein Zweifel, dass die Entdeckung jedes neuen Energiequelle oder eine neue Art von Motor, der je geschaffen und noch schafft eine wichtige směr technologischen Fortschritt. An jeder entscheidenden Phase dieser Entdeckung markiert eine neue Qualität, Entwicklungssprung Revolution. Aber es wäre ein Fehler, das Problem der wissenschaftlichen und technologischen Revolution in militärischen Angelegenheiten eng nur auf diese Faktoren. Es ist ein viel umfassenderes Problem.

Zum Beispiel technologischen Quantensprung kann als ein Hubschrauber betrachtet werden. Es wurde eine neue Flugmaschine, anders, neu, Original-Qualität, die einen ganz anderen Charakter aus dem klassischen Flugzeuge hat. Sein Hauptvorteil ist die Fähigkeit, auf jeder Höhe über dem Boden und die Möglichkeit einer vertikalen Start und Landung, und eine Fläche etwas größer als der Durchmesser des Rotors zu hängen. Daher kann es Aufgaben ausführen, die nicht über ein Auto auf dem Festland, ein Boot auf der Wasseroberfläche und das Flugzeug in den Luftraum. Doch in den meisten Fällen folgt weniger anfällig, im Bereich von Geländehöhen und geschützt durch natürliche Hindernisse im Gelände erleichtert. Daher ist die Verwendung Hubschrauber sowohl für zivile und militärische Ziele sind noch breitere Anwendung. Die Rolle von Hubschraubern in allen Bereichen in sehr naher Zukunft lidské ist schwer zu überschätzen. Daher das große Interesse an dieser Technologie ist derzeit das weltweit. Všestrannost mit Hilfe eines Helikopters kann prägnant in Worte fassen - über alles.

Im Vergleich mit anderen mobilen Geräten können die Grenzen für diesen Hubschrauber zu definieren - der Hubschrauber beginnt dann gelten, wenn es nicht ausreicht, Land-oder Seeweg Fähigkeit von mobilen Geräten und endet dort, wo es die Möglichkeiten eines klassischen Flugzeug Hubschrauber rychlostí höher, größere Reichweite und Wirtschaft übersteigt. Heute ist es sehr schwierig sein, mit Hubschraubern zu verzichten und somit die Lücke in der modernen Verkehrstechnik, und insbesondere zwischen dem mobilen Gerät würde bewegen am Boden oder an der Oberfläche und Transportflugzeuge, einen anderen Weg. Spezifische Hubschrauber ist nur, dass sie nicht durch andere Mittel ersetzt werden.

Natürlich könnte man sagen, dass der Hubschrauber kann Wunder tun. Allerdings zu einem vitalen z bedeutet eine maximale Mobilität in der zeitgenössischen Krieg oder die höchstmögliche Effizienz bei der Durchführung verschiedener Aufgaben in der Volkswirtschaft. Nach der Auffassung von ausländischen Experten in einer modernen Armee nicht in der Lage zu kämpfen, um maximale Mobilität zu erreichen, wird nur zu Lande und zu Wasser zu navigieren. Es wird zunehmend zum entscheidenden Nutzung des Luftraums im Zusammenhang mit der sogenannten Luft Mobilität ..."

 • Drehflügler
 • Vergangenheit und Gegenwart der Hubschrauber
 • Helikopter in Aktion
 • Unter den öffentlichen Immatrikulation
 • Ende
 • Liste der gängigsten Typen von Hubschraubern
 • Übersicht der technischen Daten Hubschrauber
 • Tabelle der Rekorde
 • Literatur
 • Index

Erhaltungszustand

sehr guter Zustand, geringe Gebrauchs- und Alterungsspuren - Schutzumschlag gering defekt